Privacybeleid Job Planet

1. Algemeen

Job Planet is ervan overtuigd dat de privacy van haar flexwerkers, kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. In dit document lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

2. Wie zijn wij

Wij zijn Job Planet B.V.

Job Planet B.V. is gevestigd te Duiven, Marketing 45, postcode 6921 RE en is samen met haar maatschappijen die onder Job Planet B.V. actief zijn (hierna tezamen: Job Planet of wij of we) verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

3. Van wie verwerken wij gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • Bezoekers en gebruikers van onze website job-planet.nl en ons online portaal Easyflex2go

Van onze websitebezoekers of gebruikers van Easyflex2go, verzamelen wij informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website of Easyflex2go gebruikt. Het verzamelen van deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, het gebruikersgemak te verbeteren en de bezoeker/gebruiker zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Deze informatie verwerken we:

 • Enkel met toestemming van websitebezoekers en gebruikers
 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die wij met websitebezoekers en gebruikers zijn overeengekomen juist uit te kunnen voeren
 • Sollicitanten, kandidaten, zzp’ers, uitzendkrachten, medewerkers van leveranciers of medewerkers van klanten

Wij verzamelen en verwerken gegevens van bovenstaande personen voor de uitvoering van onze (HR) dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, payrolling, werving & selectie, in- en doorlenen van personeel, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, advies, planning en personeels- en salarisadministratie.

Deze informatie verwerken we:

 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die wij met websitebezoekers en gebruikers zijn overeengekomen juist uit te kunnen voeren
 • Om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen
 • op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
 • In beperkte gevallen: met toestemming van één van de bovengenoemde personen, daar waar dit mogelijk is en deze toestemming in vrijheid kan worden geven. (Indien men jonger is dan 16 jaar hebben wij de toestemming nodig van de ouders of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt).
 • Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Deze informatie verwerken we:

 • Enkel met toestemming van zakelijke relaties
 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die wij zakelijke relaties zijn overeengekomen juist uit te kunnen voeren
 • Om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Over het algemeen kan onze website bezocht worden en Easyflex2go gebruikt worden zonder dat persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website en Easyflex2go zoals bijvoorbeeld datum en tijd van toegang, de bron vanwaarmen rechtstreeks wordt doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat wordt gebruikt, de onderdelen van de website die worden bezocht of gebruikt, informatie over het type apparaat dat gebruikt wordt en het materiaal opstuurt of downloadt van de website.

Job Planet maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Zodra je gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van een formulier, doen van een sollicitatie of inschrijving waarbij je een account aanmaakt, verwerken wij die gegevens die je aan ons verstrekt. 

Wij vragen jou om ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is. Wij verzamelen persoonsgegevens van jou, om:

 • Te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien je daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten

 • Informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten

 • Je te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor jou interessant kan zijn

 • Je e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts, indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in)

 • Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.

5. Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

Job Planet verzamelt persoonsgegevens wanneer:

 • Iemand de website van Job Planet bezoekt

 • Iemand gegevens invult of achterlaat op onze website of in Easyflex2go

 • Je je inschrijft op één van onze vestigingen

 • Je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.

Indien wij deze gegevens niet direct hebben mogen ontvangen:

 • Van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om rekening te houden met jouw wens niet door ons benaderd te worden

 • indien wij persoonlijke informatie ontvangen van, door jou opgegeven referentie contactpersonen

 • als klanten, waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over je met ons delen of die jou aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst

 • als klanten, waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over je met ons delen of die jou aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst.

6. Delen van persoonsgegevens

Job Planet kan persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers:

 • Bedrijven die onderdeel zijn van Job Planet B.V.

 • Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Job Planet diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen

 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-, opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen)

 • Opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement

 • Individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus

 • Derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op jouw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit

 • Pensioenfonds, indien van toepassing

 • Overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”

 

 

 

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. Job Planet Nederland heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Jouw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat jij daar een afdoende mate van bescherming hebt of waar Job Planet Nederland of haar groepsmaatschappijen passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van jouw gegevens te waarborgen. Voor vragen hierover zie contactgegevens hieronder.

7. Delen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor;

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken

 • Rectificatie van je persoonsgegevens

 • Verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen

 • Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens

 • Overdracht van je gegevens.

In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

Voor kandidaten, flexwerkers, zzp’ers en opdrachtgevers met een account in de mijn omgeving:

 • Indien je een eigen account (Mijn Randstad) hebt, heb je inzage in een groot deel van je persoonsgegevens en kun je als kandidaat, flexwerker of zzp’er de gegevens voor het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid) downloaden. Je kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in jouw cv, indien van toepassing, of jouw accountgegevens

 • als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je ook het recht om jouw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Job Planet.

Hieronder de wijze waarop je je toestemming kunt intrekken:

 • Als je je hebt opgegeven voor het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten, dan kun je je daarvoor afmelden via de afmeldmogelijkheid in de mail die je daarover ontvangt

 • Je kunt via je browser instellingen voorkomen dat cookies worden geplaatst maar ook kun je te allen tijde jouw cookie instellingen wijzigen of verwijderen van jouw apparaat via de browser instellingen

 • Wil je gegevens wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je opnemen met jouw contactpersoon en/of vestiging.

8. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, neem dan contact op met jouw contactpersoon en/of vestiging. Weet je niet wie jouw contactpersoon is, dan kun je ook contact met ons opnemen via Contact (bovenaan onze website). Indien je klachten hebt dan horen we dat graag, zodat we je verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Randstad, neem dan contact op met de vestiging of jouw contactpersoon. Of neem schriftelijk contact met ons op via Job Planet t.a.v. afdeling HR, Kerkstraat 10, 6942 HL, Didam.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed u verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten.

9. Beveiliging

Job Planet doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Job Planet met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

 

Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

10. Wijzigingen

Job Planet kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op onze website. We raden je aan het privacystatement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in april 2022.