werktijdverkorting hoe werkt het

Werktijdverkorting

Bedrijven die worden getroffen door een calamiteit die buiten het ondernemersrisico ligt, zoals bijvoorbeeld de uitbraak van het coronavirus, kunnen een beroep doen op de werktijdverkorting. In zo’n geval moet de tegenslag in ieder geval twee weken en maximaal vierentwintig weken als gevolg hebben dat personeel (veel) minder arbeid kan verrichten, wat voor bedrijven resulteert in een financiële tegenslag.

Wanneer maak ik aanspraak op werktijdverkorting?

Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling moet minstens twintig procent van de werknemers helemaal geen werk meer hebben. Voor deze uren dat er niet gewerkt wordt kunnen werkgevers beroep doen op de werkloosheid uitkering. De werknemers waar het om gaat spreken dan hun WW-rechten aan. Gezonde bedrijven hoeven met behulp van deze regeling op korte termijn geen werknemers te ontslaan. Na een dergelijke crisis kunnen bedrijven weer op volle kracht door.

Geen werktijdverkorting voor oproepkrachten en uitzendkrachten

Werktijdverkorting kan enkel worden aangevraagd voor werknemers met een loondoorbetalingsplicht. Voor oproepkrachten en medewerkers met een nul-urencontract kan geen aanspraak worden gemaakt op de regeling.

Werktijdverkorting aanvragen

Om aanspraak te maken op werktijdverkorting moet er een vergunning voor werktijdverkorting worden aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Een ontheffing wordt verleend vanaf de datum waarop de aanvraag is ingediend. De vergunning geldt maximaal zes weken. Na afloop kan de vergunning worden verlengd. Een bedrijf moet voor een vergunning voldoen aan een tweetal basisvoorwaarden:

  • Er is sprake van buitengewone omstandigheden die niet onder het normale ondernemersrisico gerekend kunnen worden.
  • De verwachting is dat ten minste twee weken tot maximaal vierentwintig kalenderweken minstens twintig procent minder wordt gewerkt.
  • Een vergunning wordt in ieder geval niet verstrekt bij de volgende gevallen:
  • Over de perioden voorafgaand de aanvraag van ontheffing.
  • Voor zover het personeelsbestand niet op de voor de betrokken onderneming redelijkerwijs te verwachten behoefte is afgestemd.
  • Als de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking.

Kunnen ZZP’ers aanspraak maken op werktijdverkorting?

ZZP’ers kunnen geen aanspraak maken op werktijdverkorting. ZZP’ers kunnen wel een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ). Men moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor financiële steun op grond van de BBZ.

  • Een bedrijf moet na het verlenen van BBZ levensvatbaar zijn. Dit houdt in dat een bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Indien er sprake is van eventuele andere inkomsten tellen deze ook mee. Daarnaast moet het totale inkomen voldoende zijn voor u en uw gezin.
  • U moet tenminste 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf (gemiddeld 23,5 uur per week).
  • U zit een positie waarin u geen hulp krijgt via een bank of borgstellingsfonds.

Een BBZ-uitkering duurt maximaal 12 maanden. In specifieke gevallen kan de gemeente besluiten de uitkering met maximaal 24 maanden te verlengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *